Ochrana osobních údajů

8. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím podmínek ochrany osobních údajů v bodě 8.1.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookies v bodě 8.2.

8.1 Podmínky ochrany osobních údajů

8.1.1 Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je fyzická osoba Bc. Ladislav Křeček, Na Šutce 397, Praha 8, 182 00, IČ: 88363350, e-mail: info@darkove-mince.cz, tel.: 00420 607 906 986 (dále jen „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.1.2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytly nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či objednávky.

8.1.3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem: při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

8.1.4 Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8.1.5 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy.
Zajišťující služby provozování e-shopu www.darkove-mince.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8.1.6 Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 GDPR.
na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle článku 18 GDPR.
na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR.
vznést námitku proti zpracování dle článku 21 GDPR.
na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR.
odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.
podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

8.1.7 Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.1.8 Závěrečná ustanovení podmínek ochrany osobních údajů

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

8.2. Zásady používání souborů cookies

Webová stránka používá cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si Vás a Vaše individuální nastavení a předvolby.

Cookie je jednoduchý textový soubor, jenž je uložen Webovou stránkou ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení a pouze webová stránka je schopna takovou cookie najít a přečíst její obsah. Takřka všechny webové stránky cookies používají a tyto soubory nejsou pro Váš uživatelský systém škodlivé.

Každá cookie je zcela jedinečná pro váš internetový prohlížeč. Cookie obsahuje určité informace, jako je jedinečná identifikační hodnota, název webu, určité číslice a čísla. Díky cookies je interakce mezi vámi a Webovou stránkou rychlejší a snadnější.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies jsou uložené ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení do doby, než opustíte Webovou stránku, kdy dochází k jejich odstranění. Takové cookies používá webová stránka pro zapamatování informací při přechodu mezi jednotlivými stránkami, aby nebylo nutno opakovaně zadávat nebo vyplňovat informace.

Trvalé cookies zůstávají uloženy ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení i poté, co webovou stránku opustíte, aby si Vás pamatovaly jako vracejícího se návštěvníka, nicméně, neidentifikují Vás jako konkrétní osobu.

Běžně můžete cookies zakázat změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, přijdete o funkce a funkcionality webové stránky.

Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, potvrzujete tím Váš souhlas s použitím standardních cookies na Webové stránce.

Kliknutí na odkazy, mimo jiné na reklamní bannery nebo RSS feedy, Vás může převést na jiné webové stránky, jejichž pravidla pro ochranu osobních údajů se mohou od pravidel pro ochranu osobních údajů společností lišit. Společnosti nenesou žádnou odpovědnost za externí webovou stránku nebo webové stránky, odkazy, RSS feedy nebo informace poskytované či shromažďované externími stranami a tímto se vzdáváte veškerých nároků vůči společnostem v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež Vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.