Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.darkove-mince.cz. Provozovatelem internetového obchodu www.darkove-mince.cz je fyzická osoba Bc. Ladislav Křeček, Na Šutce 397, Praha 8, 18200, IČ: 88363350.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží dle bodu č. 3 těchto všeobecných obchodních podmínek. Vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami a zároveň stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil, jsou pro něj srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatelský účet

Na základě provedené registrace kupujícího v internetovém obchodě www.darkove-mince.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující e-mailem (info@darkove-mince.cz), prostřednictvím internetového obchodu (www.darkove-mince.cz), telefonicky (607 906 986) nebo písemně na adresu internetového obchodu (Na Šutce 397, Praha 8, 18200). Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je pro kupujícího závazná.

Při písemném nebo telefonickém objednání musí objednávka obsahovat:

 • Označení zboží (kód zboží)
 • Název zboží
 • Objednávané množství
 • Adresu, kam má být zboží doručeno (pokud má plátce jinou adresu než místo dodání také fakturační adresu)
 • Způsob doručení nebo odběru
 • Způsob platby
 • Kontaktní informace pro další případnou komunikaci (telefon, e-mail)

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout návrh kupní smlouvy, pokud:

 • Souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž kupujícím překročí 10.000,- Kč
 • Kupujícím uvedená doručovací adresa (popř. jiné identifikační údaje) je zjevně pochybná či nesprávná.
 • Kupující nesplnil v minulosti vůči prodávajícímu závazek vyplývající ze závazné objednávky, tj. odebrat a zaplatit závazně objednané zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů  z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží, pokud bylo toto zboží v důsledku zvýšené poptávky vyprodáno a nelze-li je objednat u dodavatele prodávajícího za příslušnou cenu.
 • Došlo k provozně-technické chybě, v důsledku kteréžto byla zveřejněna na stránkách prodávajícího chybná cena.

Vyrozumění o odmítnutí návrhu kupní smlouvy (nepřijetí objednávky) zašle prodávající bezodkladně na e-mailovou adresu kupujícího.

4. Ceny a platební podmínky

Cena zboží je uvedena vždy v kartě daného zboží. K ceně zboží bude připočtena cena doručení, pokud je zpoplatněno. Veškeré ceny jsou konečné (již nebude připočteno DPH). Při objednání zboží, které není v objednaném množství skladem, se cena zboží bude odvíjet od aktuální ceny na trhu. Kupující bude o případné změně objednávky (změně návrhu kupní smlouvy)  informován e-mailem. Kupující má právo změnu objednávky přijmout nebo odmítnout. Přijetím změny objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy (dle změněného návrhu kupní smlouvy), odmítnutím změny objednávky dojde ke zrušení části nebo celé objednávky. V případě nepředvídatelných změn trhu anebo dlouhé nedostupnosti zboží má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen uhradit objednané zboží v přesné částce a měně objednávky a to do 7 dnů od objednání, na jeden z účtů:

 • platby v Česká spořitelna: 2102393123/0800
  platby v Fio banka: 2902079247/2010
  platby v EUR Fio banka IBAN: CZ60 2010 0000 0023 0207 9251, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
 • Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky

Veškeré zboží je dodáváno s dokladem o nákupu v našem internetovém obchodě. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Peníze jsou poukázány na bankovní účet prodávajícího, zboží je distribuováno dle dodacích lhůt po připsání celé částky na účet.

5. Dodací podmínky

Objednané zboží Vám zašleme prostřednictvím Vámi zvolené přepravní společnosti. Zásilka je zasílána jako cenné psaní či cenný balík. Zásilka je pojištěna do výše ceny objednaného zboží. O odeslání zboží budete informováni emailem. Balné se neúčtuje.

 • Zboží skladem – expedujeme okamžitě nebo následující pracovní den po přijetí platby
 • Zboží na cestě – máme objednáno, dodání cca za 1 – 8 týdnů dle vzdálenosti země původu
 • Zboží na objednávku – bude objednáno až po přijetí platby. Doba dodání je 2 – 8 týdnů

Cena dopravy (včetně DPH):

 • Česká pošta při platbě za zboží převodem na účet prodávajícího – 50,- Kč
 • Osobní odběr (po předchozí domluvě termínu odběru) – zdarma
 • Rozvoz po Praze – individuální doručení – při platbě za zboží převodem na účet prodávajícího – 200,- Kč
 • Poštovné zahraničí (delivery EU) při platbě za zboží převodem na účet prodávajícího – 12 EUR (282,- Kč)

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@darkove-mince.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech přepravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

Neobdrží-li kupující zásilku se zbožím, jejíž odeslání bylo kupujícímu oznámeno prodávajícím prostřednictvím e-mailu, je povinen kupující o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího.

Kupující je povinen převzít uhrazené objednané zboží a to nejpozději do 3 měsíců od výzvy prodávajícího k vyzvednutí zboží. Pokud tak neučiní, je kupující povinen uhradit poplatek za dodatečné uskladnění nevyzvednutého zboží a to ve výši 1 Kč/1g zboží/1 den a to nejpozději v den převzetí zboží. Pokud kupující zboží nepřevezme do jednoho roku od výzvy prodávajícího k vyzvednutí ani neuhradí dodatečný poplatek za uskladnění, je prodávající oprávněn zboží bez náhrady kupujícímu prodat jinému zájemci.

6. Zrušení objednávky – odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané plnění se stane nemožným:

 • Objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.
 • Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

V internetovém obchodě prodávajícího je prodáváno pouze zboží, které má investiční charakter a jehož cena závisí na světové ceně stříbra nezávisle na vůli prodávajícího (§ 1837 písm. b, občanského zákoníku), kupující – spotřebitel proto nemá právo odstoupit od smlouvy.

Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku).

7. Záruční podmínky a reklamace

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem. Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé při přepravě k zákazníkovi. Zboží je pojištěné a vzniklou škodu hradí přepravce, proto prosíme, překontrolujte zboží ihned při jeho převzetí!

Záruka se nevztahuje na:

 • nedostatky ražby a povrchu
 • vady vzniklé běžným opotřebením a přirozenými vlastnostmi materiálu (např. oxidace stříbra)
 • vady vzniklé nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 • informujte prodejce o reklamaci e-mailem či písemně poštou
 • zboží zašlete v originálním a nepoškozeném balení spolu s dokladem o nabytí v našem internetovém obchodě na adresu prodejce (ne na dobírku)
 • zboží zajistěte proti dalšímu případnému poškození při přepravě
 • do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu

Prodávající vydá kupujícímu na základě přijaté reklamace písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. O průběhu reklamace se můžete informovat telefonicky na tel.: 607 906 986 nebo e-mailem info@darkove-mince.cz. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Reklamaci je prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace.

Ryzost mincí z drahých kovů (stříbro) je garantována emitujícím státem, případně puncem.

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím podmínek ochrany osobních údajů v bodě 8.1.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookies v bodě 8.2.

8.1 Podmínky ochrany osobních údajů

8.1.1 Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je fyzická osoba Bc. Ladislav Křeček, Na Šutce 397, Praha 8, 182 00, IČ: 88363350, e-mail: info@darkove-mince.cz, tel.: 00420 607 906 986 (dále jen “správce”).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.1.2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytly nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či objednávky.

8.1.3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem: při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

8.1.4 Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8.1.5 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy.
Zajišťující služby provozování e-shopu www.darkove-mince.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8.1.6 Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 GDPR.
 • na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle článku 18 GDPR.
 • na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR.
 • vznést námitku proti zpracování dle článku 21 GDPR.
 • na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR.
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.
 • podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

8.1.7 Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.1.8 Závěrečná ustanovení podmínek ochrany osobních údajů

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

8.2. Zásady používání souborů cookies

Webová stránka používá cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si Vás a Vaše individuální nastavení a předvolby.

Cookie je jednoduchý textový soubor, jenž je uložen Webovou stránkou ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení a pouze webová stránka je schopna takovou cookie najít a přečíst její obsah. Takřka všechny webové stránky cookies používají a tyto soubory nejsou pro Váš uživatelský systém škodlivé.

Každá cookie je zcela jedinečná pro váš internetový prohlížeč. Cookie obsahuje určité informace, jako je jedinečná identifikační hodnota, název webu, určité číslice a čísla. Díky cookies je interakce mezi vámi a Webovou stránkou rychlejší a snadnější.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies jsou uložené ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení do doby, než opustíte Webovou stránku, kdy dochází k jejich odstranění. Takové cookies používá webová stránka pro zapamatování informací při přechodu mezi jednotlivými stránkami, aby nebylo nutno opakovaně zadávat nebo vyplňovat informace.

Trvalé cookies zůstávají uloženy ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení i poté, co webovou stránku opustíte, aby si Vás pamatovaly jako vracejícího se návštěvníka, nicméně, neidentifikují Vás jako konkrétní osobu.

Běžně můžete cookies zakázat změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, přijdete o funkce a funkcionality webové stránky.

Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, potvrzujete tím Váš souhlas s použitím standardních cookies na Webové stránce.

Kliknutí na odkazy, mimo jiné na reklamní bannery nebo RSS feedy, Vás může převést na jiné webové stránky, jejichž pravidla pro ochranu osobních údajů se mohou od pravidel pro ochranu osobních údajů společností lišit. Společnosti nenesou žádnou odpovědnost za externí webovou stránku nebo webové stránky, odkazy, RSS feedy nebo informace poskytované či shromažďované externími stranami a tímto se vzdáváte veškerých nároků vůči společnostem v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež Vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

9. Závěrečná ustanovení všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.